TazaMedia

I.

 

Základní ustanovení

 

1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se        zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tadeáš Grygar IČ 17453194, se sídlem 28.října 602 Lipník nad Bečvou (dále jen: „správce“).

 

2. Kontaktní údaje správce jsou

 

adresa: 28.října 602, Lipník nad Bečvou 751 31

 

email: info@tazamedia.cz

 

telefon: +420728503736

 

3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

 

4. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

II.

 

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 

1.Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě vyplnění formuláře.

 

2.Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

 

III.

 

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je

 

-plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,

-splnění právní povinnosti správce podle čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR,

-oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,

-Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.

2.Účelem zpracování osobních údajů je

 

-vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,

-plnění právních povinností vůči státu,

-zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.

 

IV.

 

Doba uchovávání údajů

 

1. Správce uchovává osobní údaje

-po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).

-po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 10 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.

 

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

 

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 

Příjemci osobních údajů jsou osoby

podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování webové stránky a další služby v souvislosti s provozováním webové stránky, zajišťující marketingové služby.

Správce má v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb.

 

VI.

 

Zpracovatelé osobních údajů

 

1. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem, osobní údaje však pro něj mohou zpracovávat i tito zpracovatelé především za účelem zajištění plnění objednávky a online reklamy:

Společnost

 

Země/účel

 

Facebook-USA/Online marketing, sdílení obsahu

 

Google-USA/Analytické účely, online marketing

 

Seznam-ČR/Online reklama

 

Instagram-USA/Online reklama, sdílení obsahu

 

-případně další poskytovatel zpracovatelských softwarům služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 

VII.

 

Vaše práva

 

1. Za podmínek stanovených v GDPR máte

-právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,

-právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR ,

-právo na vymazání osobních údajů dle čl. 17 GDPR ,

-právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR ,

-právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR a

-právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo e-mail správce uvedený v čl. III těchto podmínek.

 

2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaš e právo na ochranu osobních údajů, případně se obrátit na soud.

 

VIII.

 

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení uložišť antivirovými programy, odpovídajícími hesly a dvoufázovým ověřením .

3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

IX.

 

Závěrečná ustanovení

 

1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

2. S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

3. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 14.12.2022.